DANH MỤC MENU
Bia chai SG Lager 450ml
Bia chai SG Export 355ml
Bia chai SG Lager 355ml
Bia chai SG Special 330ml
Bia chai SG 333
Bia lon SG 333
Bia lon SG Special 330ml
Bia lon SG Lager 330ml
Bia lon SG Gold 330ml
VIDEO CLIPS
Loading the player...
VỊNH HẠ LONG - TEAMBUILDING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2019
Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018
Hoạt động xã hội
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ
Ngày quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 BSG
"Saigon Gold
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 44  | Tất cả: 41,732
 
Giới thiệu chung | Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ tổ chức Công ty
Tin đăng ngày: 12/12/2017 - Xem: 973
 

I, SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1.1. Sơ đồ tổ chức

 Upload

1.2. Cơ cấu tổ chức:

1.2.1. Đại Hội đồng cổ đông

 • Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

1.2.2. Hội đồng quản trị

 • Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều 96 của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều 20.3 của Điều lệ Công ty (được sủa đổi bổ sung lầm thứ III năm 2008).

1.2.3. Ban kiểm soát:

 • Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu.

1.2.4. Ban giám đốc: 

 • Ban Giám đốc Công ty gồm: Giám đốc và Phó Giám đốc..
 • Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty do Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty bổ nhiệm.
 • Giám đốc Công ty là người quản lý, điều hành cao nhất các hoạt động hàng ngày của Công ty
 • Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác đồng thời có thể được Giám đốc ủy quyền giải quyết một số công việc thuộc quyền hạn của Giám đốc.

1.2.5. Các đơn vị trực thuộc:

 1. Các đơn vị trực thuộc Công ty gồm:
 • Các phòng nghiệp vụ là các đơn vị thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn giúp Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các hoạt động về kinh doanh, quản lý nghiệp vụ, lao động, tài sản, kế toán, tài chính, hành chính … theo đúng các chế độ chính sách hiện hành của nhà nước, quy định hiện hành của công ty mẹ và của Công ty.
 • Các chi nhánh là các đơn vị kinh tế phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân, nhưng có con dấu riêng, có trụ sở làm việc. Các Chi nhánh trực tiếp thực hiện các mục tiêu kinh tế, kế hoạch kinh doanh của Công ty đã được HĐQT hoặc Giám đốc Công ty phê duyệt. Các chi nhánh hoạt động theo các Nội quy, Quy chế hiện hành của Công ty, đồng thời chịu sự hướng dấn, kiểm tra, kiểm soát về mặt nghiệp vụ của các phòng chức năng có liên quan.
 • Các Ban do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc Công ty quyết định thành lập có mục tiêu, có thời gian hoạt động cụ thể để giúp Giám đốc thực hiện các việc có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Các đơn vị quản lý chức năng:
 1. Phòng Tổ chức – Hành chính, gọi tắt (TC - HC)
 2. Phòng Kế toán, gọi tắt là (KT)
 3. Phòng Kinh doanh, gọi tắt là (KD)
 • Các Chi nhánh gồm:
 1. Chi nhánh Công ty CP TM Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ tại Hà Tĩnh, gọi tắt là (CNHT)
 2. Chi nhánh Công ty CP TM Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ tại Quảng Trị, gọi tắt là (CNQT)

II, CHỨC NĂNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị chức năng

2.1 Phòng Tổ chức - Hành chính.

2.1.1. Chức năng:

Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị nghiệp vụ tổng hợp, tham mưu cho Giám đốc Công ty thực hiện về lĩnh vực tổ chức quản trị nhân sự, chế độ chính sách liên quan đến Người lao động, công tác quản trị hành chính và pháp chế; Công tác mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ, vật phẩm quảng cáo và các trang thiết bị phục vụ công tác của toàn Công ty; thực hiện các công việc liên quan đến quan hệ cổ đông (quản lý cổ đông, theo dõi, tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về các chính sách đối với cổ đông); trực tiếp quản lý các hoạt động về nhập xuất, bảo quản hàng hóa, bao bì và các công tác khác có liên quan đến kho hàng do văn phòng Công ty trực tiếp quản lý.

2.2 . Phòng Kế toán:

2.2.1. Chức năng:

Phòng kế toán là đơn vị chức năng nghiệp vụ chuyên ngành, giúp Giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành về công tác kế toán, tài chính của toàn Công ty phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, của Công ty mẹ, của Công ty để đảm bảo các hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao.

2.3. Phòng Kinh doanh :      

2.3.1. Chức năng:

Là đơn vị quản lý nghiệp vụ và tổng hợp, tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc tổ chức bán hàng và thực hiện kế hoạch kinh doanh, tài chính hàng năm theo Nghị quyết của HĐQT, thực hiện công tác tiếp thị, hỗ trợ bán hàng và thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT về chiến lược phát triển Công ty, đầu tư tài chính, đầu tư dự án, sửa chữa và xây dựng cơ bản.

2.4. Các Chi nhánh trực thuộc

2.4.1. Chức năng:

Các Chi nhánh là đơn vị kinh tế phụ thuộc, tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc hoạch định chiến lược phát triển của Chi nhánh tại địa phương nơi đặt trụ sở, tổ chức thực hiện kinh doanh tiêu thụ các sản phẩm của Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn thông qua các nhà phân phối thuộc địa bàn kinh doanh được phân cấp Chi nhánh quản lý. Tổ chức kinh doanh thêm các ngành nghề kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Chi nhánh trên cơ sở các nghành nghề đó có được Công ty đăng ký trong giấy phép kinh doanh của Công ty và phải được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

 

III, CHỨC DANH LIÊN HỆ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT: Nguyến Hoàng Giang

Ban giám đốc: 
- Giám đốc: Nguyễn Tiến Thiện
- Phó giám đốc XD: Nguyễn Văn Thiên

Phòng Hành chính - tổ chức:
- Trưởng phòng: Văn Thị Cẩm Huyền

- Nguyễn minh Đức
- ĐT: 02383842044 FAX: 02383564839

Phòng Kinh Doanh:
- Trưởng phòng: Phan Quốc Hùng

- Nguyễn Duy Anh Khoa
- ĐT: 02383595635 FAX: 02388609028

Phòng Kế toán:
- Kế Toán Trưởng: Mai thị Hiền
- Phó phòng: Phan Văn Quang
- ĐT: 02383595500 FAX: 02383844228

Chi nhánh Hà Tĩnh:
- Giám đốc : Ngô Đăng Định
- ĐT: 02396252055 FAX: 02396250095

Chi nhánh Quảng Trị:
- Giám đốc : Nguyễn Quốc Việt
- ĐT: 02333550230 FAX: 02333856611

Kho phụ tại Quảng Bình Các Đại lý 

 cty Vương Thuận:
- Quản đốc: Bùi Xuân Vương

- ĐT: 02522469999 FAX: 02523844888

Các Đại lý tại Thừa Thiên Huế :
- lấy hàng tại Quảng Trị

 

 

<< Cơ cấu tổ chức >>
     
 

Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: KCN nhỏ Đông Vĩnh -P.Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383842044
Email: Bactrungbo2006@yahoo.com.vn
Website: http://biasaigonbactrungbo.com
facebook: BSG Bắc Trung Bộ